Dzienny Dom Opieki drogą do samodzielności i aktywności

„Bądźmy oazą, gdzie człowiek zachwy­ca się życiem, także tym, które kosztu­je wiele trudu.”  Phil Bosmans

Wszystkich, którzy chcą ciekawie spędzić czas, zamiast samotnie przebywać w domu zapraszamy do nas.

Od stycznia 2020  r realizujemy projekt „ Dzienny Dom Opieki  drogą do samodzielności i aktywności” Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne. Czas trwania projektu 2 lata ośrodek będzie realizował zadania w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach
od 8 do 16
.

REKRUTACJA TRWA OD 1.11.2019 DO 30.12.2019

Proponujemy kompleksowy wymiar wsparcia. Wsparcie w pierwszej kolejności zostanie udzielone osobom o najtrudniejszej sytuacji finansowej, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego Wsparciem zostaną objęte osoby z niepełnosprawnościami będące jednocześnie osobami niesamodzielnymi, które wymagają pomocy w przynajmniej jednej z  podstawowych czynnościach dnia codziennego oraz ich opiekunowie  faktyczni. Opiekun faktyczny  jest to osoba sprawująca, bez obowiązku ustawowego, stałą opiekę nad pacjentem, który ze względu na wiek, stan zdrowia albo stan psychiczny opieki takiej wymaga. Opiekun musi być bez zatrudnienia. Może jednak pobierać świadczenia z tytułu rezygnacji z zatrudnienia na rzecz opieki.

Wszyscy zakwalifikowani uczestnicy zostaną objęci kompleksową pomocą.

Kryteria uczestnictwa w Projekcie

  1. W Projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające łącznie poniższe warunki:
  2. są mieszkańcami Szczecina;
  3. b) są osobami niesamodzielnymi wymagającymi wsparcia;
  4. c) których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego o którym mowa w ustawie z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej
  5. których opiekunowie faktyczni pozostają bez zatrudnienia;

 

REALIZACJA ZADAŃ:

  1. Usługi asystenckie umożliwią okresowe wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego niezbędnych do ich aktywnego funkcjonowanie społecznego, zawodowego lub edukacyjnego.
  2. Usługi opiekuńcze świadczenie usług opiekuńczych będzie obejmować pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną zaleconą przez lekarza pielęgnację. Zakres usług opiekuńczych jest dość szeroki a ich wybór zależy od potrzeb danej osoby. W związku z tym, iż w ramach projektu są również świadczone usługi asystenckie usługi opiekuńcze będą obejmować poniższe czynności : mycie, kąpanie, ubieranie, dozowanie leków, , pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych czyli opieka higieniczno sanitarna różne inne działania pielęgnacyjne zalecane przez lekarza. Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze będą dostosowane do szczególnych potrzeb uczestników. Obejmują one uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia w tym zwłaszcza kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia rehabilitacji, prowadzenie treningów samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych. Specjalistyczne Usługi obejmują także kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi. Kompleksowe wsparcie zapewniają: psycholog, , terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta.
  3. Wsparcie opiekunów faktycznych poprzez system szkoleń opiekunowie faktyczni otrzymają wsparcie w uzyskaniu zatrudnienia w tym zwłaszcza szukaniu informacji o pracy, w kompletowaniu dokumentów potrzebnych do zatrudnienia, w przygotowaniu do rozmowy z pracodawcą, wspieranie i asystowanie w kontaktach z pracodawcą , w rozwiązywaniu problemów wynikających z pracy lub jej braku. Szkolenia będą mieć formę warsztatową i zakończą się uzyskaniem przez uczestników zaświadczeń o ukończeniu szkolenia.

W ramach prowadzonej działalności DDO  będzie oferował swoim podopiecznym w szczególności: a) zaspokojenie potrzeb życiowych, m.in. poprzez zapewnienie miejsca do bezpiecznego i godnego spędzania czasu; b) usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, w tym pomoc w utrzymaniu higieny osobistej; c) dwa posiłki w siedzibie DDP; d) umożliwienie udziału w zajęciach terapeutycznych, plastycznych, muzycznych i wspierających ruchowo; e) dostęp do książek i środków przekazu, organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych i towarzyskich; f) pomoc w rozwinięciu i wzmacnianiu aktywności oraz samodzielności życiowej; g) pomoc psychologiczną, poradnictwo i wsparcie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz bieżących spraw życia codziennego np. udzielania pomocy w kontaktach z placówkami służby zdrowia i urzędami.

 W zakresie wymogów o charakterze infrastrukturalnym budynek DDP spełnia wymogi: a) jest dostosowany do potrzeb osób korzystających z usług; b) posiada co najmniej: 2 pokoje dziennego pobytu (do terapii grupowej, rehabilitacji i wypoczynku), jadalnię, kuchenkę pomocniczą , jedno pomieszczenie do prowadzenia terapii indywidualnej oraz pokój do wypoczynku; c) udostępnione są co najmniej 2 łazienki, z których jedna jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością z możliwością kąpieli lub prysznica. W domu stale będą pracowały co najmniej 4 osoby, w tym trzech opiekunów.

Zapraszamy do kontaktu:

Sylwia Rybak 575 399 313 lub mailowo: sylwia.rybak@bez-granic.org

Ośrodek mieści się na ulicy Weleckiej 38 Szczecin /Mierzyn

Ulotka Bez Granic