Informujemy, że Zebranie Walne Sprawozdawcze odbędzie się 21.06.2021r, godz.18.30 (poniedziałek)

Porządek Zebrania:

 1. Otwarcie obrad
 2. Przedstawienie porządku obrad
 3. Głosowanie nad zatwierdzeniem porządku obrad
 4. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 6. Ustalenie sposobu głosowania (jawny, tajny)
 7. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia w 2020 r
 8. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania merytorycznego
 9. Przedstawienie sprawozdania finansowego z działalności Stowarzyszenia w 2020 r
 10. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego
 11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 12. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczy od 1.01.2020 do 31.12.2020, na wniosek Komisji Rewizyjnej
 13. Przedstawienie planu działania Stowarzyszenia na 2021 r
 14. Dyskusja dotycząca omawianych zagadnień
 15. Głosowanie nad przyjęciem planu działania na 2021 r
 16. Sprawy różne
 17. Uchwały i wnioski
 18. Zakończenie zebrania