Program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych

O PROJEKCIE

Głównym celem projektu jest: aktywizacja społeczno-zawodowa wśród 60 osób niepełnosprawnych zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, podnosząca poziom zatrudnienia wśród minimum 19 osób oraz poziom aktywności społecznej wśród minimum 32 osób z terenu województwa zachodniopomorskiego w terminie 01.09.2018-30.11.2019r. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez kompleksowy PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ (PASZ) OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

Projekt „Program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych“ realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Osi priorytetowej VII Włączenie społeczne, Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej. Całkowita wartość projektu wynosi 1.506.074,52 zł, w tym 1.280.163,34 zł pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kto może zostać uczestnikiem?

Projekt skierowany jest do osób pracujących, uczących się lub zamieszkujących na obszarze województwa zachodniopomorskiego w wieku powyżej 18 lat, które na dzień przystąpienia do projektu posiadają status osoby niepełnosprawnej w rozumieniu „ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych“ (Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 z późniejszymi zmianami) lub są osobą z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu „ustawy z dnia 19.08.1994r. o ochronie zdrowia psychicznego“ (Dz.U. 1994 nr 111 poz. 535).

Wybrane działania projektu kierowane są także do osób z otoczenia osób niepełnosprawnych biorących udział w projekcie.

Jakie działania są zaplanowane w projekcie?

Projekt przewiduje dla każdego uczestnika/uczestniczki projektu udział w kompleksowej ścieżce reintegracji – IPD, indywidualnie opracowanej przez zespół specjalistów w składzie: psycholog, doradca zawodowy, lekarz/terapeuta. Ścieżka obejmować będzie wybrane dla danego uczestnika/uczestniczki z poniższej listy formy wsparcia:

– warsztaty kompetencji społecznych,

– indywidualna terapia psychologiczna,

– terapia rodzinna z psychologiem (dla wybranych uczestników oraz członków rodzin/opiekunów),

– pomoc prawna,

– integracyjne wyjścia do teatru, kina, na wystawy itp. (4 wyjścia),

– terapia ruchowa/rehabilitacja/masaż/biofeedback itp. (18 godz.),

– indywidualne spotkania z dietetykiem (4 godz.),

– warsztaty aktywizacji zawodowej,

– szkolenie zawodowe kończące się egzaminem,

– staż zawodowy w przedsiębiorstwie (stypendium 1400,00 zł netto/miesiąc),

– pośrednictwo pracy,

– usługi trenera pracy,

– wsparcie asystenta osób niepełnosprawnych (dla osób potrzebujących takiego wsparcia ze wskazania lekarza).

Więcej informacji o działaniach w ramach projektu zawiera harmonogram wsparcia w ramach projektu, dostępny na stronie www projektu (http://www.gos-polska.pl/projekty/229-projekt-program-aktywizacji-spoleczno-zawodowej-osob-niepelnosprawnych-2 ).

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny, ponadto każdy uczestnik/każda uczestniczka otrzymuje:

  • ubezpieczenie NNW na okres udziału w projekcie
  • możliwość skorzystania ze zwrotu kosztów dojazdów z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania każdej z form wsparcia i z powrotem
  • badanie lekarskie medycyny pracy
  • stypendium szkoleniowe na czas uczestnictwa w szkoleniu zawodowym
  • stypendium stażowe za okres uczestnictwa w stażu zawodowym w wysokości 1600,00 zł brutto miesięcznie
  • zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla stażysty w narzędzia/sprzęt/materiały/pomoce – dla pracodawcy przyjmującego na staż w ramach projektu
  • możliwość skorzystania z opieki nad osobami zależnymi na czas uczestnictwa w poszczególnych formach wsparcia w ramach projektu

 

REKRUTACJA

W ramach projektu zrekrutowanych zostanie łącznie 60 uczestników w ramach dwóch tur naboru. Formularze rekrutacyjne do drugiej edycji projektu można składać od 03.12.2018r. do 31.01.2019r. (godz. 15.00).

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji, który zawiera więcej szczegółów dotyczących procesu naboru do projektu i wsparcia jakie w ramach projektu może uzyskać uczestnik/uczestniczka.
W celu wzięcia udziału w rekrutacji należy wydrukować, wypełnić i złożyć formularz rekrutacji i oświadczenie o spełnieniu kryteriów grupy docelowej, osobiście w biurze Partnera projektu w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 67 wejście B/pok. Nr 6 lub przesłać za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres:

GOS Polska Sp. z o.o.
Ul. Jagiellońska 67 wejście B
70-382 Szczecin

 

KONTAKT W SPRAWIE REKRUTACJI:

Partner Projektu:

GOS Polska Sp. z o.o.
Ul. Jagiellońska 67 wejście B, 70-382 Szczecin

tel. 531 426 140, 91 424 40 72

e-mail: laskowska@gos-polska.pl

www.gos-polska.pl

————————————————————————————————————————————–

Lider Projektu:

IZBA RZEMIEŚLNICZA MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Al. Wojska Polskiego 78, 70-482 Szczecin

tel. 91 422 22 78

e-mail: d.miskiewicz@irszczecin.pl

 

WIĘCEJ INFORMACJI O PROJEKCIE:

http://www.gos-polska.pl/projekty/229-projekt-program-aktywizacji-spoleczno-zawodowej-osob-niepelnosprawnych-2

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!