„Wciąż idziemy dalej” 06.11.2020 – 31.12.2020

Logo UWW okresie od 6.11.2021 do 31.12.2021 realizowaliśmy projekt „Wciąż idziemy dalej”, dofinansowany przez Wojewodę Zachodniopomorskiego kwotą 8000 zł.

 

 

Opis zadania:

Niestety w procesie rehabilitacji/leczenia osób chorujących psychicznie często zapomina się o rodzicach, w niniejszym projekcie mają przyczynić się do zmniejszenia problemów rodzin osób chorujących psychicznie oraz osób chorujących psychicznie.

W warsztatach i spotkaniach wzięło udział 20 członków rodzin i 20 osób chorujących psychicznie ze Szczecina, Nowogardu i Gryfina.

Warsztaty dla rodzin (20 członków rodzin ze Szczecina, Nowogardu i Gryfina):

  • 2x1h warsztatów szkoleniowych z psychologiem i psychoterapeutą: komunikacja z osobą chorującą psychicznie i pozostałymi członkami rodzin, rozwiązywanie konfliktów, motywacja do leczenia i aktywności osoby chorującej psychicznie itp, czy i jak informować o chorobie psychicznej dalszych członków rodzin, przyjaciół, pracodawców itp.,
  • 11x2h warsztatów terapii grupowej: rodziny i opiekunowie nabędą umiejętności respektowania swoich praw, wyrażania uczuć i opinii. Będą potrafili bez skrępowania, wstydu i tremy wyrażać swoje emocje i opinie, przyjmować komplementy i negatywne oceny, przyznawać się do błędów i przepraszać, kończyć trudne sprawy oraz reagować na trudne sprawy innych,
  • 31h indywidualnego wsparcia terapeutycznego dla rodzin:wsparcie i rozwiązywanie problemów emocjonalnych,
  • 10 porad prawnych: rozwiązywanie problemów administracyjnych i prawnych, często na skutek nieprzewidywalnych zachowań chorujących bliskich rodziny potrzebują konsultacji prawne,
  • udział w 5 wydarzeniach kulturalnych i spotkaniach integracyjnych – pomoc rodzinom w rozwoju własnych zainteresowań, poprawie samopoczucia, dzieleniu się doświadczeniami, budowaniu pozytywnych relacji z innymi członkami rodzin.

Zadanie niniejsze jest skierowane do rodzin i ma na celu rehabilitację społeczną, propagowanie prozdrowotnych zachowań, a także zwiększenie świadomości i wiedzy na temat komunikacji z osobami chorującymi psychicznie, motywowaniem ich do aktywności społecznej i zawodowej, integracji z różnymi środowiskami.

W zadaniu ujęliśmy również działania skierowane do osób chorujących psychicznie ze Szczecina, Nowogardu, Gryfina.

Osoby z zaburzeniami psychicznymi na skutek różnych ograniczeń wynikających z choroby wykazują często postawy rezygnacji i wycofania, niski poziom poczucia własnej wartości, nieumiejętność satysfakcjonującego komunikowania się, lęki przed nawiązywaniem kontaktów społecznych, strach przed podjęciem zatrudnienia i nieumiejętność radzenia sobie w sytuacjach społecznych.

Celem działań projektowych jest zmniejszenie w/w problemów osób chorujących psychicznie, ich rehabilitacja społeczna i podniesienie jakości życia.

Działania, w których wzięło 20 osób chorujących psychicznie ze Szczecina, Nowogardu i Gryfina:

  • 2 szkolenia z psychiatrą dotyczące: umiejętności dbania o zdrowie psychiczne swoje i chorujących bliskich, umiejętności przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą,
  • 5x2h warsztatów radzenia sobie z emocjami z psychologiem, dotyczących umiejętności radzenia sobie z problemami emocjonalnymi, komunikacyjnymi i odbudowaniem własnej wartości, rozważenia problemu czy mówić pracodawcy o swojej chorobie,
  • 10x2h spotkań filmowych prowadzonych przez animatora wydarzeń kulturalnych(wolontariat), dla 20 osób: rozwój zainteresowań i umiejętności wypowiadania się. Głównym założeniem z których wsparcia żadne leczenie nie byłoby skuteczne.