Zaproszenie do udziału w projekcie

Stowarzyszenie “Aktywność bez barier” z siedzibą w Mierzynie zaprasza OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE do udziału w formach wsparcia oferowanych w ramach Projektu:

“ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM WSPARCIA I INTEGRACJI”

 Oferta skierowana jest do osób niepełnosprawnych ze znacznym I umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w wieku 18-64 lat, które są bierne zawodowo i posiadają miejsce zamieszkania na terenie miasta Szczecin i powiatu polickiego.

Projekt „ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM WSPARCIA I INTEGRACJI” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 7.2. Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej, na podstawie umowy z dnia 11.12.2019r. nr UDA.RPZP.07.02.00-32-K018/19 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie.

Celem głównym projektu jest uruchomienie ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM WSPARCIA I INTEGRACJI oraz aktywizacja społeczno-zawodowa 60 osób niepełnosprawnych o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w tym min 20 osób z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi z województwa zachodniopomorskiego – miasta Szczecin i powiatu polickiego, zagrożonych ubóstwem lub wykluczaniem społecznym poprzez reintegrację społeczno-zawodową i kompleksowe działania umożliwiające w/w osobom aktywny udział w rynku pracy. (tj. w poradnictwie indywidualnym i grupowym, rehabilitacji, szkoleniu oraz stażu).

FORMY WSPARCIA:

Aktywizacja społeczna – 2020r. – 2021r.:

 •  wsparcie pracownika socjalnego (śr. 30 godz./ osobę);
 • wsparcie psychologa (śr. 10 godz./ osobę – min. 2 godz./osobę);
 • grupowy trening umiejętności społecznych (24 godz./ grupę);
 • grupowy trening ekonomiczny (8 godz./ grupę);
 • wsparcie animatora lokalnego.

Aktywizacja edukacyjna – 2020r – 2021r.:

 • kurs komputerowy zakończony uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego ukończenie szkolenia (śr. 20 godz./ grupę);

Szkolenia zawodowe – edukacja – 2020r – 2021r.:

 • Szkolenia/kursy zawodowe: zaplanowano dla 41 uczestników szkolenia w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji i umiejętności zawodowych oraz/lub dla 19 uczestników kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe kończące się uzyskaniem dokumentu potwierdzającego ukończenie kursu. Czas trwania 90 godzin/osobę, (stypendium szkoleniowe 620,10 zł);
 • wsparcie brokera edukacyjnego  (śr. 10 godz./ osobę);

 Aktywna integracja – 2020r – 2021r.:

 • konsultacje/szkolenia indywidualne dla otoczenia ON – rodzin/opiekunów uczestników projektu w zakresie uprawnień ON, zatrudnienia, rehabilitacji, udziału w organizacjach pozarządowych itp. (śr. 6 godz./ rodzinę/opiekuna);
 • wsparcie trenera pracy i asystenta osoby niepełnosprawnej.

Rehabilitacja przez pracę – staże zawodowe – 2021r.:

 • Staże zawodowe – czas realizacji 3 miesiące/osobę zakończone uzyskaniem opinii i zaświadczenia o ukończeniu stażu, (stypendium stażowe 1033,68 zł/miesiąc, odzież ochronna, badania lekarskie, ubezpieczenie NNW ),
 • wsparcie doradcy zawodu (śr. 6 godz./ osobę), wsparcie psychologa (śr. 6 godz./ osobę).

 Aktywizacja zdrowotna – 2020r. – 2021r.:

 • rehabilitacja dla uczestników projektu pod opieką rehabilitanta (1h zajęć rehabilitacyjnych w tygodniu, dodatkowo w miarę potrzeb sesje rehabilitacyjne indywidualne),
 • wsparcie doradcy zawodu (śr. 6 godz./ osobę), wsparcie psychologa (śr. 6 godz./ osobę).

 ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM WSPARCIA I INTEGRACJI mieści się w Szczecinie przy ul. Stołczyńskiej 163

 SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE I ZGŁOSZENIA DO PROJEKTU:  Tel. 513-055-139 lub 513-055-137

Strona: www.bez-barier.org

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Formularz rekrutacyjny

Oświadczenie kandydata w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Oświadczenie kandydata o spełnieniu kryteriów udziału w projekcie.

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie.