Informacja ze spotkania z Rzecznikiem Praw Obywatelskich w Szczecinie

Spotkanie z RPOW dniu 25 listopada 2015 roku na zaproszenie Rzecznika Praw Obywatelskich pana dr Adama Bodnara członkinie naszego stowarzyszenia Maria Kapuścińska i Danuta Pacanowska uczestniczyły w konsultacjach regionalnych RPO z organizacjami społecznymi z terenu naszego regionu. Tematem konsultacji były problemy z jakimi spotykają się osoby z doświadczeniem choroby psychicznej.

 

 

 

 

 

Na spotkaniu poruszono między innymi:

 • weto do Prezydenta RP dla ustawy o rehabilitacji zawodowej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z dnia 25.09.2015 r.,
  Ta zmiana przepisów, która ma znaczenie dla osób niepełnosprawnych pracowników, ich pracodawców została przegłosowana i wprowadzona w komisji sejmowej zaledwie po kilku godzinach. Strona społeczna nie miała szans by te zmiany przeanalizować i ocenić pod kątem oddziaływania na zatrudnienie. Nasze Stowarzyszenie w dniu 26.10.2015 r złożyło weto do Prezydenta RP w sprawie zmiany ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z dn. 25.09.2015 roku.
 • sprawę krzywdzącego przepisu wynikającego z art.12 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego dotyczącego zawierania związków małżeńskich przez osoby z doświadczeniem choroby psychicznej,
 • nieskuteczne wdrażanie psychiatrii środowiskowej w Polsce. Nieliczne Zespoły Leczenia Środowiskowego,
 • niedofinansowanie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, w konsekwencji Program nie był realizowany.
 • problem dyskryminacji i wykluczenia osób z doświadczeniem choroby psychicznej.
 • sprawę ubezwłasnowolnienia osób z choroba psychiczną, które w wysokim stopniu ogranicza prawa i wolność osobistą człowieka, skutkując w najgorszym przypadku, utratą zdolności do czynności prawnych danej osoby.

Przedstawiciele innych organizacji pozarządowych poruszyli takie problemy jak:

 • utrudnienia w pozyskaniu dotacji unijnych,
 • przypadki wykorzystywania osób z chorobą psychiczną do pobierania pożyczek z parabanków,
 • problemy wolontariuszy z zagranicy związane brakiem możliwości uzyskania zwrotu kosztów, w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, za leczenie psychiatryczne w Polsce.
 • oraz sprawy i problemy dotyczące indywidualnych osób z chorobą psychiczną.

Rzecznik Praw Obywatelskich podziękował za podzielenie się z naszą wiedzą o zagrożeniach dla praw człowieka przejawiających się w codziennym życiu, praktyce zawodowej i działalności społecznej. Wiele z poruszanych przez nas spraw było już wcześniej tematami wystąpień Rzecznika Praw Obywatelskich do właściwych władz publicznych. Część zgłaszanych przez uczestników konsultacji będzie inspiracją do nowych działań Rzecznika Praw Obywatelskich.

Uczestniczki spotkania
Prezes Stowarzyszenia Maria Makulska- Kapuścińska
Sekretarz Danuta Pacanowska