„Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa.”

Europejski Fundusz SpołecznyPolska ratyfikowała Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych w 2012 roku. Dokument ten podkreśla, że polityka publiczna wobec osób z niepełnosprawnościami powinna poprawiać warunki ich życia, w tym rozwijać lokalne systemy rehabilitacji i wsparcia. Środowiska zamieszkania powinny zostać dostosowane do potrzeb życiowych osób z niepełnosprawnościami tak, by stworzyć warunki sprzyjające ich aktywności, samodzielności i niezależności oraz uczestnictwu w życiu gospodarczym i społecznym. Ważnym celem społecznym powinno być usuwanie barier, które osoby z niepełnosprawnościami napotykają w środowisku fizycznym i społecznym, umożliwianie tym osobom pełnego uczestnictwa w życiu publicznym oraz osiąganie jakości życia nie gorszej, niż przeciętna jakość życia pozostałych obywateli.

Przedstawiciele zarządu Stowarzyszenia „Więź” w dniu 15.06.2016 wzięli udział w środowiskowej debacie doradczo – programowej na temat wdrażania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem niepełnosprawności psychicznej. Debata odbyła się w Poznaniu, w hotelu IOR i zorganizowana była przez pracowników Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Olsztynie. Oprócz Stowarzyszenia „Więź” wzięli w niej udział przedstawiciele organizacji z całej Polski, związanych ze środowiskiem osób po kryzysach psychicznych.

Najważniejsze tematy debaty to: bariery z jakimi spotykają się osoby niepełnosprawne psychicznie; w jakim stopniu postanowienia Konwencji wprowadzane są w życie; postulaty jakie należałoby przekazać rządowi aby sytuacja osób niepełnosprawnych psychicznie uległa poprawie.

Dyskusja była zażarta, uczestnicy opierając się na własnym doświadczeniu żywo debatowali na zadane przez organizatorów tematy.

W debacie uczestniczył znakomity gość z Danii, pan Eric Olsen członek Zarządu i członek Komitetu Wykonawczego Europejskiego Forum Osób Niepełnosprawnych. Opowiedział bardzo ciekawie o tym jak sytuacja osób niepełnosprawnych psychicznie wygląda w różnych krajach Europy, ze szczególnym uwzględnieniem Danii. Uczestnicy spotkania bardzo żywo przejęci wystąpieniem pana Eric’a zadawali mu mnóstwo pytań i dostawali bardzo wyczerpujące na nie odpowiedzi.

Debata była bardzo interesująca i pozostawiła po sobie ślad w postaci postulatów jakie powinny zostać przekazane rządowi. Członkowie stowarzyszenia „Więź”, którzy również brali aktywny udział w dyskusji, nawiązali liczne kontakty z przedstawicielami innych organizacji. Kontakty te w przyszłości z pewnością zaowocują wzajemną wyminą doświadczeń i pomocą w nurtujących problemach.